Cập nhật: 15:09:54 25/09/2022

​​​​​

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
- Luật Cưtrú năm2020;
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
- Luật Khiếu nại;
- Luật Tố cáo.