Cập nhật: 15:00:30 08/08/2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021

 

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện Núi Thành về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện trong tình hình dịch covid-19; UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú để thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận với các chính sách pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

-  Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Nội dung câu hỏi thi phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, đảm bảo phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản luật mới sâu rộng đến cán bộ và Nhân dân.

- Ban Tổ chức cuộc thi, các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, trường học cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC

          1. Đối tượng

           - Đối tượng tham gia dự thi: Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Núi Thành. Ngoài đối tượng trên vẫn được tham gia thi và nhận quà từ Ban tổ chức nếu có kết quả cao.

          - Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2. Thời gian

a) Thời gian tổ chức:

Dự kiến từ ngày 15/8/2021 đến 15/9/2021.

b) Thời gian tổng kết, khen thưởng:

Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi. Dự kiến: Cuối tháng 9 năm 2021.

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

          1. Nội dung

Tập trung vào tìm hiểu những quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện hiện nay như:

  • Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
  • Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
  • Nghị định số 91/2019/NĐCP ngày 19/11/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Nghị định số 139/2017/NĐCP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường mạng.

2. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến. Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện Núi Thành  http://nuithanh.gov.vn hoặc vào địa chỉ: nuithanh.thiphapluattructuyen.net để tham gia trả lời các câu hỏi do BTC đưa ra. Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

3. Cơ cấu giải thưởng

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, có thời gian trả lời trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào câu hỏi phụ của người dự thi, người dự thi có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất thì sẽ đạt giải. Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có thời gian trả lời trùng nhau, có trùng dự đoán số người tham gia cuộc thi thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đạt giải, có thể chọn người tham gia cuộc thi sớm hơn.

- Đối với tập thể:

01 giải nhất tập thể dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải): 1.500.000 đồng.

- Đối với cá nhân:

+ 01 giải Nhất, mỗi giải 1.000.000 đồng;

+ 02 giải Nhì, mỗi giải 700.000 đồng;

+ 03 giải Ba, mỗi giải 500.000 đồng;

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải 300.000 đồng.

03 phần quà giành cho các thí sinh tham gia có kết quả cao ngoài đối tượng nêu tại mục 1, phần II là mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.

IV. KINH PHÍ

          Kinh phí tổ chức cuộc thi được trích từ kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Giao Phòng Tư pháp huyện tham mưu xây dựng thể lệ cuộc thi, xây dựng phần mềm thi trực tuyến, nội dung câu hỏi (kèm đáp án), theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch và tổ chức tổng kết cuộc thi.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp hỗ trợ liên kết cổng thông tin điện tử huyện với phần mềm thi trực tuyến.

3. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc in giấy khen, giấy chứng nhận cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

4. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện.

          4. Các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện thông báo và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 của UBND huyện Núi Thành. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                                

- HĐPH tỉnh;

- Sở Tư pháp;                                                                                                    

- Phòng PBGDPL;

- TT HĐND, UBND huyện;                        

- Thành viên HĐPH huyện;

- Các phòng, ban, hội đoàn thể;                             

- UBND xã, thị trấn;    

- Các trường học;                                 

- Lưu: VT, TP .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Văn Trung